polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.psmolesnica.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.psmolesnica.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2013.10.10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.15

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabo słyszących,

- hiperłącza nie posiadają opisu tekstowego,

- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

- możliwość kontrastu.

- na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

W/w ułatwienia są dostępne na panelu pomocy znajdującym się w nagłówku strony.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.10.19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Monika Mikuś-Machała, adres poczty elektronicznej szko-muz@wp.pl tel. 713142123 lub 518402209.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

- wskazanie sposobu kontaktu

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, to zapewnienie dostępności albo dostępu w alternatywnej formie powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obsługa osób niepełnosprawnych
Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Oleśnicy informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w szkole, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

korzystania z poczty elektronicznej – szko-muz@wp.pl

telefonicznie  – nr  71 314 21 23, nr 518 402 209

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do PSM chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej szko-muz@wp.pl, w formie papierowej na adres PSM lub telefonicznie (71 314 21 23).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do PSM w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Matejki 19 i wpisany jest do rejestru zabytków. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy wejściu głównym od strony ul. Matejki znajduje się jeden stopień. Wejście od strony podwórka (ul. Kościelna) pozbawione jest przeszkód architektonicznych. Chęć skorzystania z wejścia należy zgłosić w sekretariacie szkoły pod nr tel. 71 314 21 23, nr 518 402 209.

Sekretariat  znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego w sali nr 11.
Budynek szkoły posiada trzy kondygnacje i nie posiada windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W PSM nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Toalety w budynku szkoły nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku szkoły przy ul. Matejki 13 znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole  nie ma pętli indukcyjnych.

  • cea
  • mkidn
  • fryderyk-black
  • UE_FS_rgb-1
  • logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1
  • office-365-logo
  • BIP